.

Home
FAQs
X’tip ta’ leġiżlazzjoni issib f'din il-website?

F'Legiżlazzjoni Malta għandek issib il-Liġijijiet kollha ta' Malta, inkluża l-leġiżlazzjoni sussidjarja konsolidata. Il-kontenut huwa konsolidat fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gazzetta tal-Gvern, kif ukoll online fit-taqsima 'Pubblikazzjonijiet' ta' din il-website, liema pubblikazzjonijiet jinkludu, Atti, Avviżi Legali u Bye-Laws.

Nista' insib leġiżlazzjoni ġdida fuq il-website?

Leġiżlazzjoni promulgata [mhux konsolidata] tinsab fit-taqsima 'Pubblikazzjonijiet' ta' Leġiżlazzjoni Malta.

Kemm huwa aġġornat il-kontenut konsolidat ta’ din il-website?

Jekk jogħġbok irreferi għal 'L-aħħar data tal-konsolidazzjoni' fil-paġna 'Liġijiet konsolidati'.

Kif nista' nfittex il-leġiżlazzjoni?

Biex tfittex malajr

Tiftix malajr jista' jitwettaq jew billi jiddaħħal in-numru ta' referenza tal-Kapitolu tal-leġiżlazzjoni jew permezz tan-numru ta' referenza tal-leġiżlazzjoni sussidjarja, kif ukoll permezz ta' keyword.

Sabiex tfittex 'l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja', tista' ddaħħal in-numru tal-Kapitolu: '291' jew billi ddaħħal il-keywords 'Kummissarji għall-Ġustizzja'. Tista' wkoll tfittex direttament waħda mil-leġiżlazzjoni sussidjarja tiegħu bin-numru: '291.01'

Eżempju: billi ddaħħal '291 int ser tiġi minnufih dirett lejn 'l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja' u billi ddaħħal il-keywords 'Kummissarji għall-Ġustizzja' int ser tiġi dirett lejn lista kronoloġika tal-liġijiet kollha li fihom fit-titolu l-keywords 'Kummissarji għall-Ġustizzja'.

Tista' tespandi l-lista ta' tiftix tiegħek sa 100 sabiex tarahom kollha fuq l-iskrin tiegħek.

Tfittxija Avvanzata

Tiftix avvanzat jista' jsir billi ddaħħal keyword minn titolu ta' xi liġi, simili bħal tiftix malajr [ara l-eżempju hawn fuq].

Billi tfittex il-keyword 'Data', int ser tiġi dirett lejn lista kronoloġika tal-liġijiet kollha li fihom dik il-keyword fil-kontenut tagħhom.

Tiftix avvanzat jista’ jsir ukoll bil-:

 • Frażi kollha
 • Il-kliem kollha
 • Xi kelma

Il-frażi kollha: billi tiddaħħal il-frażi eżempju: 'Avukat Ġenerali' billi tikklikkja fuq 'il-Frażi kollha' int ser tiġi dirett lejn il-liġijiet li fihom 'Avukat Ġenerali' fit-titolu tagħhom. Eżempju tar-riżultat tat-tfittxija: ‘L-Ordinanza dwar l-Avukat Ġenerali’ jew ' ir-Regolamenti dwar il-Pensjonijiet tal-Membri tal-Ġudikatura u tal-Avukat Ġenerali'.

Il-kliem kollha: billi ddaħħal il-kliem 'Avukat Ġenerali' u tikklikkja fuq 'Il-kliem kollha' int ser tiġi dirett lejn lista tal-okkorrenzi kollha fil-liġijiet li fihom il-kelma 'Avukat' u l-kelma 'Ġenerali' fit-titolu tagħhom, iżda mhux neċessarjament ħdejn xulxin.

Xi kelma: billi daħħal il-kliem 'Avukat Ġenerali' u tikklikkja fuq 'Xi kelma', it-tfittxija tirriżulta f'liġijiet li jkun fihom kemm il-kelma 'avukat' kif ukoll il-kelma 'ġenerali'. Eżempju tar-riżultat tat-tfittxija “B'mod ġenerali, l-avukat għandu jkun responsabbli ...”

Għaliex il-leġiżlazzjoni li qed nipprova nfittex mhijiex disponibbli?

Ladarba leġiżlazzjoni li temenda oħra tiġi pubblikata, u ladarba l-leġiżlazzjoni tkun fis-seħħ, il-kontenut jiġi konsolidat fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern, u online fit-taqsima 'Pubblikazzjonijiet' ta' din il-website. Għalhekk, jekk il-leġiżlazzjoni ma tkunx fis-seħħ, din ma tiġix konsolidata, b'mod partikolari jekk ikun hemm dispożizzjonijet fil-liġi li jissostitwixxu oħrajn, għaliex bħala riżultat, il-liġi ma tkunx tirrifletti d-data indikata tal-konsolidazzjoni.

Kif nirreferi għal-leġiżlazzjoni fix-xogħol akkademiku jew pubblikazzjonijiet?

Leġiżlazzjoni Prinċipali

Eżempju: L-Att dwar il-Kumpaniji [Kap. 386].  Il-Leġiżlazzjoni Prinċipali għandha tiġi ċitata bit-titolu fil-qosor tagħha u n-numru tal-kapitolu li jinsab bil-parentesi. Eżempju: l-Att dwar il-Kumpanniji [Kap. 386].  Kap. 386 huwa n-numru tal-Kapitolu mogħti lill-Att kronoloġikament, skont l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji.

Leġiżlazzjoni Sussidjarja

Il-leġiżlazzjoni sussidjarja għandha tiġi ċċitata bit-‘titolu’ u n-numru ta’ referenza li jinsab fil-parentesi. Eżempju: Ir-Regolamenti dwar l-Att dwar il-Kumpaniji [Il-Prospett], [L.S. 386.11] .

In-numru ta’ referenza jiġi ġġenerat kif ġej: 

‘L.S.’- jindika Leġiżlazzjoni Sussidjarja. In-numru ‘386’ huwa l-Att Prinċipali [l-Att dwar il-Kumpanniji] li taħtu r-regolament ġie magħmul u ‘11’ huwa l-11-il Avviż Legali magħmul taħt il-Kap. 386 f’sekwenza kronoloġika. 

Leġiżlazzjoni sussidjarja għandha dejjem tkun ċitata kif ġie spjegat hawn fuq, bin-numru ta’ referenza kkonsolidat, u mhux bin-numru tal-Avviż Legali għaliex il-leġiżlazzjoni sussidjarja jista’ jkollha numru ta’ emendi oħra [Avviżi Legali] u t-titolu ma jkunx preċiż. 

Min hu responsabbli biex jikkonsolida l-kontenut f’din il-website?

Il-Legislation Unit huwa l-korp responsabbli għall-ikkonsolidar tal-kontenut ta’ 'Leġiżlazzjoni Malta'. Il-kontenut jiġi kkonsolidat fi żmien ħamest ijiem ta’ xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni fuq il-Gazzetta tal-Gvern innifisha kif ukoll minn dik elettronika. 

Min hu responsabbli għall-kontenut tal-'Pubblikazzjonijiet' ta’ din il-website?

Il-Legislation Unit huwa wkoll responsabbli għall-pubblikazzjoni tal-Atti, l-Abbozzi, l-Avviżi Legali u l-Bye-Laws. Il-kontenut jiġi mtella' ftit sigħat wara li dan ikun stampat fil-Gazzetta tal-Gvern. 

Kif nista' nagħti rispons dwar il-kontenut tal-website?

Napprezzaw il-kummenti tiegħek. Napprezzaw li jiġu indikati xi żbalji li tista' tiltaqa' magħhom sabiex dawn jiġu koreġġuti. Jekk jogħġbok għamel użu mill-faċilità ta’ ‘Ikkuntattjana’; kull suġġeriment sabiex jitjieb il-livell ta’ servizz mogħti minn din il-website jiġi dejjem milqugħ. 

Nista' nikseb xi parir legali?

Din il-website ma għandha l-ebda intenzjoni li sservi sabiex jingħataw parir legali u mhijiex intenzjonata li tagħti parir dwar l-interpretazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni.

Kif nista' nfittex il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea?

Tista’ tfittex direttament permezz ta’ Eur-Lex fuq dan il-link li ġej:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

F’din il-website fuq dan il-link li ġej:
https://legislation.mt/EULaw

Il-Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tista’ titfittex bil-kriterji li ġejjin:
Permezz tan-numru CELEX:

 • Ikteb ‘3’ + is-sena + ir-Regolament ‘R’/ id-Direttiva ‘L’ / id-Deċiżjoni ‘D’ numru
   
 • Eżempju: Regolament [UE] 2015/1843: daħħal in-numru 32015R1843.

Bit-TITOLU jew b'xi KEYWORD li tinstab fit-titolu:

 • Daħħal it-test eżempju: ‘sigurtà tal-ġugarelli’. Numru ta’ hits jittellgħu f’ordni kronoloġika.
X'inhu ELI?

L-Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni huwa sistema Ii permezz tagħha l-leġiżlazzjoni tista' titpoġġa online b'mod standardizzat, sabiex tkun tista' tiġi kkonsultata, skambjata u użata mill-ġdid bejn il-fruntieri. Din l-inizjattiva, meħuda b'mod konġunt bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet, tirriżulta mill- Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2017 dwar l-Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (2017/C 441/05).

L-ELI huwa msejjes fuq 3 Pilastri:

 • Pilastru I jistabbilixxi URI strutturat għall-identifikazzjoni tal-informazzjoni legali fuq il-web, permezz ta' URIs tal-ELI li huma prevedibbli u intuwittivi
 • Pilastru II jiddeskrivi l-informazzjoni legali permezz ta' ontoloġija stabbilita, li jwitti t-triq għall-interoperabilità u l-użu mill-ġdid ta' din l-informazzjoni
 • Pilastru III jippermetti li l-metadata tal-ELI tintuża mill-ġdid mill-magni, b'mod li jiġu ffaċilitati l-analiżi u l-estrazzjoni tal-informazzjoni legali

Skopri aktar dwar l-ELI:

Legislation.mt timplimenta l-Pilastru I u l-Pilastru II; il-Pilastru III ġie implimentat minn perspettiva teknika, madankollu l-proċess ta’ konverżjoni ta’ pdfs f’htmls (li jeħtieġ verifika umana) għadu għaddej, li eventwalment jippermetti l-ġenerazzjoni ta’ RDFaS.

Għal aktar informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-ELI f’Malta, jekk jogħġbok żur: https://eur-lex.europa.eu/eli-register/malta.html

Vantaġġi tal-ELI

ELI għandu l-vantaġġi li ġejjin:

 • Interoperabilità akbar: l-ELI jinkoraġġixxi l-interoperabilità bejn sistemi ta' informazzjoni billi jistruttura l-leġiżlazzjoni b'mod standardizzat, filwaqt li jqis il-karatteristiċi speċifiċi ta' sistemi legali differenti.
 • Kwalità u affidabbiltà: l-ELI jgħin biex itejjeb il-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni legali online permezz tal-użu ta' identifikaturi persistenti u metadata strutturata.
 • Aċċess aħjar għal-leġiżlazzjoni: grazzi għall-ottimizzazzjoni tal-magna tat-tiftix, l-ELI jagħmilha aktar faċli li wieħed isib data legali, li għalhekk tkun tista’ tintuża b’mod aktar wiesa’.
 • Jippromwovi t-trasparenza: billi jtejjeb l-aċċess għall-informazzjoni legali, l-ELI jagħmilha aktar faċli li jiġi segwit xogħol magħmul minn gvernijiet u jippromwovi aktar responsabbiltà.
 • Jippromwovi l-iżvilupp ta' servizzi ġodda: billi l-leġiżlazzjoni tkun disponibbli b'mod strutturat, tgħin fl-iżvilupp ta' servizzi b'valur miżjud.
 • Kwalità aħjar: data leġiżlattiva aktar affidabbli.
 • Iffrankar ta' spejjeż: l-ELI jagħmel il-fluss tal-informazzjoni aktar effettiv u jqassar iż-żmien meħud għall-pubblikazzjoni tal-leġiżlazzjoni.
Struttura tal-URI tal-ELI għal-leġiżlazzjoni Maltija

L-identifikaturi Uniċi għar-Riżorsi (URIs) tal-Identifikatur Ewropew tal-Leġiżlazzjoni (ELI) jipprovdu mod konsistenti u loġiku sabiex tiġi indirizzata l-leġiżlazzjoni online. L-inforgrafika segwenti tagħti ħarsa ġenerali lejn il-komponenti tal-URI tal-ELI għal Malta.

FAQ

Il-URI tal-ELI huwa magħmul minn komponenti li jibnu wieħed fuq l-ieħor. Il-mudell bażiku tal-URI tal-ELI għal Malta huwa https://legislation.mt/eli u jsegwi l-format segwenti:

FAQ

Il-komponent {type} jindika t-tip ta' leġiżlazzjoni, li tista' tkun cap jew sl għal-leġiżlazzjoni Konsolidata Primarja u Sekondarja jew Att, AL jew Bye-Laws għall-pubblikazzjonijiet legali li jirrappreżentaw Atti, Avviżi Legali jew Bye-Laws tal-Kunsilli Lokali rispettivament.

Il-Pubblikazzjonijiet Legali jinkludu l-komponent {year}*, li ma japplikax għal-leġiżlazzjoni Konsolidata. Dan il-komponent juri s-sena li fiha ġie ppubblikat id-dokument.

In-{natural identifier} huwa ġeneralment numru konsekuttiv applikat għat-tip ta' dokument speċifiku, pereżempju n-numru tal-Kapitolu jew in-numru tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja, f'każ ta' leġiżlazzjoni Konsolidata. Għall-pubblikazzjonijiet legali l-oħra, l-identifikatur naturali huwa ġeneralment numru uniku u konsekuttiv għas-sena li fiha ġie ppubblikat id-dokument.

Il-komponent {language} jindika l-verżjoni lingwistika partikolari tad-dokument legali. Jekk il-lingwa ma tiġix speċifikata jew ma tkunx disponibbli, is-sistema awtomatikament ittella' l-verżjoni Maltija.

Bħalissa, l-uniku valur validu għal {format} huwa l-pdf, iżda żviluppi li ser isiru aktar 'il quddiem fis-sistema ser jipprovdu varjetà ta' formati oħra, bħal html u xml.

II-Kostituzzjoni ta' Malta hija identifikata permezz tal-URI https://legislation.mt/eli/const. Il-Leġiżlazzjoni Sussidjarja li taqa' taħt il-Kostituzzjoni ssegwi l-mudell: https://legislation.mt/eli/const.1 (S.L. 1 tal-Kostituzzjoni). Bl-istess mod, l-Att dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji wkoll għandu l-mudell uniku tiegħu: https://legislation.mt/eli/slra.

Eżempji ta' URIs validi:

https://legislation.mt/eli/cap - elenka l-leġiżlazzjoni primarja kollha

https://legislation.mt/eli/cap/9 - tella' l-Kapitolu 9 bil-Malti (lingwa default) u fil-format default

https://legislation.mt/eli/sl/9.24/eng - tella' l-verżjoni bl-Ingliż tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 9.24

https://legislation.mt/eli/ln/2015/433/mlt/pdf - verżjoni pdf tal-Avviż Legali 433 tal-2015 bil-Malti

https://legislation.mt/eli/lcbl/49/2004/10/eng - verżjoni bl-Ingliż tal-L.C.B.L. 49/10/2004

Links Esterni

Parlament ta’ Malta

https://parlament.mt/

L-Unjoni Ewropea

https://europa.eu/european-union/index_en

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

Miżuri Nazzjonali ta’ Traspożizzjoni - EUR-Lex

Sabiex tfittex jekk ġietx trasposta Direttiva tal-UE, sib id-Direttiva li trid tfittex, eżempju: id-Direttiva 2013/36/UE (Nru Celex 32013L0036). Meta tikklikja fuq ‘Traspożizzjoni Nazzjonali’ fuq in-naħa tax-xellug tal-iskreen, għandek issib lista tal-Miżuri Nazzjonali ta’ Traspożizzjoni ta’ kull Stat Membru.

The European Commission’s Single Market Scoreboard

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/transposition/index_en.htm

Scoreboard performance per Member State

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/index_en.htm